Kombinujeme odborné znalosti a globálně ově?ené postupy s nejnověj?ími technologiemi. To nám umo?ňuje vyvíjet a dodávat digitální ?e?ení, která spole?nosti vyu?ívají, aby obstály v digitálním světě a dokázaly konkurovat v rychle se proměňujících podmínkách sou?asného trhu.

    Platformy & systémová ?e?ení

    Vytvá?íme platformy a individualizovaná ?e?ení propojováním heterogenních softwarovych systém? do jednoho funk?ního celku. Jsme odborníci na komplexní ?kálovatelná ?e?ení i celé ekosystémy.

    Zjistit více

    SAP

    Zavádíme vlajkovou lo? mezi podnikovymi informa?ními systémy SAP S/4HANA ve spole?nostech r?znych velikostí.

    Zjistit více

    Digitální technická mapa

    Budujeme procesně orientovany informa?ní systém pro geografická data digitální technické mapy – ISTEM.

    Nabízíme zpracování analyzy mo?ností integrace stávajících systém? na novy IS DTM kraje.

    Zjistit více

    Datová analytika

    Navrhujeme datové strategie, architekturu datovych sklad?, podnikové sklady na vlastní platformě Ness BI Factory, zabyváme se pokro?ilou analytikou, vytvá?íme p?ehledné reporty a dashboardy.

    Zjistit více

    Vyvoj na míru

    Vyvíjíme aplikace a rozhraní dle individuálních po?adavk? na jejich funk?nost a s ohledem na specifické obchodní procesy firem.

    Zjistit více

    Provoz & údr?ba aplikací

    Racionalizujeme aplika?ní portfolio, modernizujeme star?í aplikace, pomáháme p?i vyběru architektury a transformace API. Integrujeme podnikové platformy a konsolidujeme firemní data.

    Zjistit více

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.