Data ?e?íme od A do Z. Sbíráme je ze zdrojovych systém?, navrhujeme vhodná úlo?i?tě, analyzujeme, reportujeme a vizualizujeme pomocí dashboard?.

     

    V této oblasti jsme vyvinuli i vlastní produkt Ness BI Factory, ktery vám uspo?í ?as, sní?í náklady a díky p?ehledné identifikaci chybovych stav? zvy?í efektivitu provozu BI ?e?ení. Za realizaci datového skladu s pou?itím na?eho produktu ve spole?nosti Essox jsme získali ocenění ?Microsoft Awards“.

     

    Zamě?ujeme se na následující oblasti

    1. Data pro lidi a útvary
     • Regulatorní reporting
     • Mana?erské informa?ní systémy
     • ?ízení rizik
    2. P?íprava dat a datová integrace
     • Ness BI Factory
     • Datové sklady, úlo?i?tě a mrá?ky
    3. Správa a ?ízení dat
     • BI Audit, procesy a metodiky
     • Datová kvalita
     • Anonymizace dat
    4. Analyza a vizualizace dat
     • Power BI

    O co se postaráme?

    • Vyu?ijeme na?e zku?enosti a akcelerátory k vybudování stabilní datové základny agilně a p?esto efektivně
    • Zp?ístupníme data va?im analytik?m formou vhodnych vizuál? a automatizovanych report?
    • Sní?íme náklady a time-to-market na va?e ?e?ení regulatorního a skupinového reportingu
    • Zaru?íme bezpe?nost va?ich dat a dat va?ich klient?
    • Poskytneme licenci Ness BI Factory (BIF) v?etně za?kolení pro vyvoj vlastními silami

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.