Dle platné legislativy má kraj povinnost vést Digitální technickou mapu kraje podle jednotné specifikace.

    Digitální technické mapy kraj? budou zast?e?eny informa?ním systémem digitální mapy ve?ejné správy (IS DMVS), jeho? správcem bude ?esky ú?ad zeměmě?icky a katastrální.

    Nabízíme zpracování analyzy mo?ností integrace stávajících systém? na novy IS DTM kraje
    Budujeme specificky informa?ní systém Digitální technické mapy – ISTEM, ktery zaji??uje v?echny zákonné povinnosti a propojení v?ech zú?astněnych subjekt?.
    Konference DTM krá?í do finále – s ISTEM budete p?ipraveni

    Ness ve spolupráci se spole?ností Hexagon uspo?ádal dne 8. 4. v po?adí ji? 3. webiná? k vyznamnému...

    úspě?né pokra?ování p?íprav projektu pro Digitální Technické Mapy

    Minuly tyden úspě?ně proběhl webiná? s názvem ??ádná retro DTM, ale opravdové digitální dvoj?e...

    ?ádná retro DTM, ale opravdové digitální dvoj?e

    V útery 23. ?ervna jsme v Konferen?ním centru Green Point ve spolupráci se spole?ností Hexagon uspo?ádali seminá?...

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.