AUTOMOBILOVY PR?MYSL

    Jsme partnerem pro automobilky a dodavatele v oblasti aktivní bezpe?nosti, automatizované jízdy i zábavy z ní. Na?i klienti chtějí digitálně transformovat své podnikání.

    Více informací

    FINAN?Ní SLU?BY

    V sektoru finan?ních slu?eb se pohybujeme p?es 20 let a p?sobíme v mnoha vyznamnych bankách, poji??ovnách ?i finan?ních skupinách v ?R. Technologicky a procesní vyvoj a nové regulatorní po?adavky jsou pro ná? ?iroky konzulta?ní tym vítanymi vyzvami. Reagujeme rychle a efektivně.

    Více informací

    MALOOBCHOD & SPOT?EBNí ZBO?í & DISTRIBUCE

    Maloobchody ?elí nové generaci technicky zdatnych zákazník?, kte?í mají okam?ity p?ístup k informacím a vy?adují bezkonkuren?ní zákaznické zku?enosti, bez ohledu na zp?sob nakupování.

    Více informací

    ENERGIE A P?íRODNí ZDROJE

    Na?e slu?by vyu?ívají největ?í vyrobci a distributo?i elekt?iny, plynu, tepla a vody. Vytvá?íme ?e?ení pro chytré distribu?ní sítě a zvy?ujeme jejich efektivitu.

    Více informací

    MéDIA A ZáBAVA

    Mediálním, zábavním a vydavatelskym spole?nostem nabízíme jedine?nou kombinaci odbornych znalostí v oblasti designu moderních zákaznickych zá?itk? a hloubkové analyzy dat, co? umo?ňuje vytvá?et vy??í hodnotu a poutavé zákaznické zku?enosti.

    Více informací

    FARMACEUTICKY PR?MYSL A ZDRAVOTNICTVí

    V oboru farmacie a zdravotní pé?e nabízíme ucelené portfolio slu?eb a ?e?ení. P?i jejich návrhu vyu?íváme zku?eností z mnoha model? zdravotnickych systém? z celého světa. Elektronické a mobilní zdravotnictví nám tak nejsou cizí.

    Více informací

    PR?MYSLOVá VYROBA

    Díky na?im hlubokym schopnostem v oblasti velkych dat, analytiky a pr?myslového internatu věcí (IoT) m??eme urychlit va?i cestu zavádění digitální transformace do dílny.

    Více informací

    TELEKOMUNIKACE

    Mobilní operáto?i kladou sále vět?í d?raz na samoobslu?né digitální obchodní kanály a s tím spojenou agilitu a rychlost nasazování změn. V Nessu máme hlubokou znalost proces? CI/CD, automatizovanych test?, kontejnerizace, ve?ejného i hybridních cloudu a agilních postup?.

    Více informací

    STáTNí A VE?EJNá SPRáVA

    Známe standardy ve?ejné a státní správy a sna?íme se porozumět jejím pot?ebám. Na?e mnohaleté zku?enosti spojené s rozvojem informa?ních systém? kritické infrastruktury státu jsou obohacené o ?e?ení z jinych zemí, kde se neustále inspirujeme a p?iná?íme nové vstupy.

    Více informací

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.