Big Data & analytika
    Show
    Formats Close Clear
    Formats Close Clear

    Konference DTM krá?í do finále – s ISTEM budete p?ipraveni

    Ness ve spolupráci se spole?ností Hexagon uspo?ádal dne 8. 4. v po?adí ji? 3. webiná? k vyznamnému...

    Big Data: p?edpovědi pro rok 2021

    Zatímco rok 2020 byl vyzvou pro mnohá odvětví, technologicky pr?mysl zaznamenal mnoho pohyb?...

    úspě?né pokra?ování p?íprav projektu pro Digitální Technické Mapy

    Minuly tyden úspě?ně proběhl webiná? s názvem ??ádná retro DTM, ale opravdové digitální...

    ?ádná retro DTM, ale opravdové digitální dvoj?e

    V útery 23. ?ervna jsme v Konferen?ním centru Green Point ve spolupráci se spole?ností Hexagon...

    Jak vyu?ít trendy v oblasti velkych dat?

    P?iná?íme ná? pohled na dal?í vyvoj v oblasti velkych dat a analytiky a na faktory, které...

    Lineage metadata: Nástroj pro správu kvality dat

    Nejlep?ím zp?sobem pro dosa?ení kvality dat je kombinace nebo prolnutí následujících t?í technik:...

    O datové analytice a jejích trendech

    Tomá? Mu?ík, ná? Delivery ?éf, v rozhovoru prozrazuje, pro? je u?ite?né se datové analytice...

    Jak na pr?myslovy internet věcí?

    Jak lze prakticky vyu?ít pr?myslovy internet věcí a co byste měli zvá?it, ne? se pro implementaci...

    Inovativní my?lení je pohonem novych model? dopravy

    Automobilové zna?ky, které u? nyní investují do pokro?ilych technologií a dodají zákazník?m...
    You’ve viewed 9 of 13 items
    Load More

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.