Finan?ní slu?by

    V sektoru finan?ních slu?eb se pohybujeme p?es 20 let a p?sobíme v mnoha vyznamnych bankách, poji??ovnách ?i finan?ních skupinách v ?R. Technologicky a procesní vyvoj a nové regulatorní po?adavky jsou pro ná? ?iroky konzulta?ní tym vítanymi vyzvami. Reagujeme rychle a efektivně.

    Pomáhají nám kvalitní partnerství s p?edními poskytovateli zákaznicky orientovanych produkt? a p?i hledání novych ?e?ení se v?dy sna?íme o inovativní p?ístup. Navrhujeme taková ?e?ení, aby se na?i dlouhodobí i noví klienti odli?ili a získali vyzna?nou konkuren?ní vyhodu.

    Show
    Formats Close Clear
    Formats Close Clear

    O datové analytice a jejích trendech

    Tomá? Mu?ík, ná? Delivery ?éf, v rozhovoru prozrazuje, pro? je u?ite?né se datové analytice...

    Nekon?ící transformace je p?íle?itost

    Digitalizace, která probíhala ve druhé polovině minulého století, byla poměrně jasná. Z hodinek...
    You’ve viewed 2 of 2 items

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.