Maloobchod & spot?ební zbo?í & distribuce

    Maloobchody ?elí nové generaci technicky zdatnych zákazník?, kte?í mají okam?ity p?ístup k informacím a vy?adují bezkonkuren?ní zákaznické zku?enosti, bez ohledu na zp?sob nakupování.

    V Nessu pomáháme klient?m tato o?ekávání spot?ebitel? plnit. Vyvíjíme integrovanou strategii dodavatelského ?etězce ve snaze dosáhnout provozní dokonalosti.

    Show
    Formats Close Clear
    Formats Close Clear

    Jak vybrat novy ERP

    Zkuste se na vyběr nového podnikového informa?ního systému dívat jako p?íle?itost posunout...

    Jak na zaměstnanecky zá?itek?

    Stále ?astěji se setkáváme s pojmem?Employee experience?– zaměstnaneckém zá?itku. Vyznamnou...
    You’ve viewed 2 of 2 items

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.