Státní a ve?ejná správa

    Známe standardy ve?ejné a státní správy a sna?íme se porozumět jejím pot?ebám. Na?e mnohaleté zku?enosti spojené s rozvojem informa?ních systém? kritické infrastruktury státu jsou obohacené o ?e?ení z jinych zemí, kde se neustále inspirujeme a p?iná?íme nové vstupy.

    Věnujeme se jak díl?ímu zjednodu?ení práce, tak i velkym vyvojovym projekt?m z oblasti e-Government a eHealth ?e?ení. Realizovali jsme nap?íklad katastr nemovitostí (ISKN), ktery budujeme a rozvíjíme ji? 23 let nebo informa?ní systém pro sběr dat pro ?NB (SDAT).

    Show
    Formats Close Clear
    Formats Close Clear

    Konference DTM krá?í do finále – s ISTEM budete p?ipraveni

    Ness ve spolupráci se spole?ností Hexagon uspo?ádal dne 8. 4. v po?adí ji? 3. webiná? k vyznamnému...

    ICTU eGenerace

    Víte, ?e je Ness ?lenem ICT Unie? ?e Unii neznáte? A u? v?bec netu?íte, ?e jeden z?na?ich...

    úspě?né pokra?ování p?íprav projektu pro Digitální Technické Mapy

    Minuly tyden úspě?ně proběhl webiná? s názvem ??ádná retro DTM, ale opravdové digitální...

    ?ádná retro DTM, ale opravdové digitální dvoj?e

    V útery 23. ?ervna jsme v Konferen?ním centru Green Point ve spolupráci se spole?ností Hexagon...
    You’ve viewed 4 of 4 items

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.