Telekomunikace

    Mobilní operáto?i kladou sále vět?í d?raz na samoobslu?né digitální obchodní kanály a s tím spojenou agilitu a rychlost nasazování změn. V Nessu máme hlubokou znalost proces? CI/CD, automatizovanych test?, kontejnerizace, ve?ejného i hybridních cloudu a agilních postup?.

    Díky tomu umíme poskytnout slu?by, které doká?í pru?ně reagovat na změny na trhu a na?im zákazník?m poskytují pot?ebnou flexibilitu a agilitu. V Telco segmentu p?sobíme ji? mnoho let a dlouhodobě spolupracujeme s klienty jako jsou nap?íklad O2, T-Mobile nebo Vodafone.

    Show
    Formats Close Clear
    Formats Close Clear

    Jak na zaměstnanecky zá?itek?

    Stále ?astěji se setkáváme s pojmem?Employee experience?– zaměstnaneckém zá?itku. Vyznamnou...
    You’ve viewed 1 of 1 items

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.