• Dom? Zásady ochrany osobních údaj?

    Spole?nost NESS Czech s.r.o., pova?uje ochranu a d?věrnost Va?ich údaj? za velmi d?le?itou. Va?e osobní údaje zpracováváme a vyu?íváme v souladu jak s ustanoveními ?eskych právních p?edpis? (zákon o zpracování osobních údaj? ?. 110/2019 Sb.), tak i evropskou legislativou (Na?ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679).

    SPRáVCE OSOBNíCH úDAJ?

    Správcem osobních údaj? ve smyslu národní a evropské legislativy je:

    NESS Czech s.r.o.
    V Parku 2335/20
    Praha 4
    I?: 45786259 DI?: CZ45786259

    Pracovníkem zaji??ujícím ochranu dat skupiny spole?ností NESS (DPO) je Ing. Ji?í Rezler (cz-dpo@ness.com).

    Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Va?ich osobních údaj?, m??ete nás kontaktovat e-mailem na adrese: cz-dpo@ness.com.

    ú?ELY, PRáVNí TITULY A DOBA ZPRACOVáNí OSOBNíCH úDAJ?

    Největ?í ?ást osobních údaj?, které zpracováváme o na?ich zákaznících, dodavatelích a jinych obchodních stranách, vedeme v souvislosti s nabídkou a poskytováním na?ich slu?eb (Poradenství v oblasti informa?ních technologií). V drtivé vět?ině p?ípad? se jedná o základní kontaktní údaje typu jméno, p?íjmení, telefon a email. Bez těchto údaj? s Vámi nem??eme komunikovat a tedy zajistit plnění na?ich slu?eb, které plyne z ?ádně uzav?ené smlouvy.

    V p?ípadě, ?e jste nám udělil(a) dobrovolně souhlas se zasíláním obchodních sdělení, zpracováváme Va?e osobní údaje k marketingovym ú?el?m spole?nosti NESS Czech s.r.o. tj. zejména za ú?elem nabízení produkt?, slu?eb spole?nosti, zasílání informací o po?ádanych akcích, apod. Pro tyto ú?ely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, p?íjmení, e-mailová adresa.

    Ze zasílání se m??ete kdykoliv odhlásit bu? v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s ?ádostí o odhlá?ení na cz-dpo@ness.com.

    V?echny vy?e zmíněné osobní údaje, které vznikají z podnětu na?í vzájemné komunikace a interakce, jsou ?ízeny interním systémem ochrany osobních údaj? dle platné legislativy. V maximální mí?e tedy ?ídíme p?ístup k osobním údaj?m, technická opat?ení pro jejich zabezpe?ení a dobu jejich existence.

    P?ENOS OSOBNíCH úDAJ?

    Ve?keré osobní údaje získané od zákazník? a t?etích stran vyu?íváme vyhradně pro vnit?ní pot?ebu spole?nosti, chráníme p?ed zneu?itím a neposkytujeme t?etím stranám bez p?edchozího upozornění nebo souhlasu.

    Vyjimku p?edstavují spole?nosti spadající do skupiny spole?ností vlastněné spole?ností Ness Europe Technologies B.V. (NESS Slovensko, a.s., Ness Romania S.RL. a Ness Technologies Inc.), externí spole?nosti, které pro nás zaji??ují podp?rné slu?by a orgány státní moci. Těmto entitám Va?e osobní údaje poskytnout m??eme ?i musíme v minimálním rozsahu p?íkladově p?i:

    • vy?et?ování nezákonného vyu?ívání na?ich slu?eb nebo pro pot?eby soudního ?ízení, mohou byt údaje p?edány orgán?m pro vy?et?ování trestné ?innosti.
    • správě na?ich informa?ních systém? a aplikací.

    U v?ech těchto poskytovatel? slu?eb smluvně po?adujeme (mimo orgány ve?ejné správy), aby zpracovávali Va?e osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údaj? a platnou legislativou.

    DOBA, PO KTEROU VA?E OSOBNí úDAJE ZPRACOVáVáME

    Osobní údaje zákazník? a t?etích stran zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zaji?tění v?ech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsme povinní údaje uchovávat podle obecně závaznych právních p?edpis?.

    Va?e osobní údaje získané na základě dobrovolného souhlasu za ú?elem zasálání obchodních sdělení zpracováváme do odvolání Va?eho souhlasu.

    VA?E PRáVA

    Va?ím p?irozenym právem je obdr?et informace o Va?ich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávnych ?i neaktuálních údaj?, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V ur?itych p?ípadech Vám nále?í právo na vymaz. Dále jsme povinni Va?e osobní údaje na Va?e po?ádání p?enést na Vámi zvoleného správce/zpracovatele osobních údaj?.

    Pokud jste nám dali souhlas se zpracováním Va?ich osobních údaj? za ú?elem zasílání obchodních sdělení ?i oslovení s potenciální pracovní nabídkou, pak máte mo?nost tento souhlas kdykoliv odvolat. Sta?í nás kontaktovat na cz-dpo@ness.com.

    Tento kontakt vyu?ijte i v p?ípadech pokud se budete chtít zeptat na cokoliv, co se ty?e na?eho zpracování osobních údaj?.

    Jste-li p?esvěd?en(a), ?e s Va?imi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonnych norem, máte mo?nost podat stí?nost u dozorového ú?adu, kterym je ú?ad pro ochranu osobních údaj?.

    COOKIES

    Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Va?em za?ízení (po?íta?i, mobilním za?ízení nebo jiném p?ístroji umo?ňujícím p?ístup k internetu), pomocí něho? pou?íváte na?e webové stránky, a pokud je po opu?tění na?ich stránek nesma?ete, jsou opět vyu?ívány během Va?ich dal?ích náv?těv. Cookies pou?íváme ke zlep?ení funk?nosti na?ich stránek a zjednodu?ení Va?í p?í?tí náv?těvy, zejména pak pro tyto ?innosti:

    • ulo?ení p?edvoleb a nastavení, která umo?ňují, aby na?e webové stránky fungovaly správně,
    • p?ihlá?ení a ově?ování. Pokud se nechcete stále p?ihla?ovat a odhla?ovat, díky cookies nemusíte,
    • zabezpe?ení. Cookies pou?íváme k odhalování podvod? a zneu?ití na?ich webovych stránek,
    • analyzy. Pomocí cookies shroma??ujeme data pro na?e analytické nástroje,
    • marketing. Cookies vyu?íváme pro vyhodnocení na?ich marketingovych kampaní nebo pro oslovení zákazník?,
    • sociální sítě. Některy obsah z na?ich stránek m??ete sdílet s Va?imi p?áteli.

    Navzdory vy?e uvedenému na základě soubor? cookies Vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

    Jak odmítnout pou?ívání soubor? cookies?

    Cookies z Va?eho po?íta?e nebo z jiného za?ízení m??ete snadno vymazat pomocí Va?eho prohlí?e?e. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce “Nápověda” Va?eho prohlí?e?e. V takovém p?ípadě je ale mo?né, ?e se Vám některé ?ásti na?ich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlí?ení pro Vás bude slo?itěj?í a nebude se Vám zobrazovat nabídka vyrobk? odpovídající právě Va?im pot?ebám.

    Budete-li pou?ívat na?e stránky beze změny nastavení, budeme to pova?ovat za souhlas s pou?íváním cookies na na?ich stránkách.

    ANALYTICKé NáSTROJE WEBU

    Statistická data
    Pokud vyu?íváte na?e webové stránky, shroma??ujeme statistické údaje o Va?í aktivitě, které dále vyu?íváme ke zlep?ení na?ich slu?eb.

    Google Analytics
    Slu?ba, která umo?ňuje analyzu na?eho e-shopu. Je od spole?nosti Google Inc. (?Google“). Informace vygenerované p?i vyu?ívání na?eho webu jsou p?ená?eny na servery spole?nosti Google, kde jsou následně ulo?eny. Spole?nost Google tyto informace vyu?ívá k analyze u?ivatelského chování na na?em webu a tuto analyzu nám následně poskytuje.

    Sklik, Adwords
    Tyto slu?by jsou marketingové nástroje, které nám umo?ňují nabízet na?e slu?by novym nebo stávajícím zákazník?m. Poskytují je spole?nosti Google nebo Seznam. Aby slu?by fungovaly správně, vyu?ívají cookies.

    HubSpot
    Hubspot pou?ívá cookies k identifikaci náv?těvník?, správě preferencí náv?těvník? a získání souhlasu.

    Nastavení Cookies

    Pro změnu p?edvolby cookies vyu?ijte stránku Zásady pou?ívání cookies.  

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.