• Dom? Zásady pou?ívání cookies

    Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve Va?em za?ízení (po?íta?i, mobilním za?ízení nebo jiném p?ístroji umo?ňujícím p?ístup k internetu), pomocí něho? pou?íváte na?e webové stránky, a pokud je po opu?tění na?ich stránek nesma?ete, jsou opět vyu?ívány během Va?ich dal?ích náv?těv. Cookies pou?íváme ke zlep?ení funk?nosti na?ich stránek a zjednodu?ení Va?í p?í?tí náv?těvy, zejména pak pro tyto ?innosti:

    • ulo?ení p?edvoleb a nastavení, která umo?ňují, aby na?e webové stránky fungovaly správně,
    • p?ihlá?ení a ově?ování. Pokud se nechcete stále p?ihla?ovat a odhla?ovat, díky cookies nemusíte,
    • zabezpe?ení. Cookies pou?íváme k odhalování podvod? a zneu?ití na?ich webovych stránek,
    • analyzy. Pomocí cookies shroma??ujeme data pro na?e analytické nástroje,
    • marketing. Cookies vyu?íváme pro vyhodnocení na?ich marketingovych kampaní nebo pro oslovení zákazník?,
    • sociální sítě. Některy obsah z na?ich stránek m??ete sdílet s Va?imi p?áteli.

    Navzdory vy?e uvedenému na základě soubor? cookies Vás nejsme schopni identifikovat na úroveň konkrétní fyzické osoby.

    Jak odmítnout pou?ívání soubor? cookies?

    Cookies z Va?eho po?íta?e nebo z jiného za?ízení m??ete snadno vymazat pomocí Va?eho prohlí?e?e. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, najdete v nabídce “Nápověda” Va?eho prohlí?e?e. V takovém p?ípadě je ale mo?né, ?e se Vám některé ?ásti na?ich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlí?ení pro Vás bude slo?itěj?í a nebude se Vám zobrazovat nabídka vyrobk? odpovídající právě Va?im pot?ebám.

    Budete-li pou?ívat na?e stránky beze změny nastavení, budeme to pova?ovat za souhlas s pou?íváním cookies na na?ich stránkách.

    Accept cookie policy

    Změna nastavení cookies

    Zde se m??ete z pou?ívání cookies na tomto webu odhlásit.

     

    Zru?it pou?ívání cookies

    ANALYTICKé NáSTROJE WEBU

    Statistická data
    Pokud vyu?íváte na?e webové stránky, shroma??ujeme statistické údaje o Va?í aktivitě, které dále vyu?íváme ke zlep?ení na?ich slu?eb.

    Google Analytics
    Slu?ba, která umo?ňuje analyzu na?eho e-shopu. Je od spole?nosti Google Inc. (?Google“). Informace vygenerované p?i vyu?ívání na?eho webu jsou p?ená?eny na servery spole?nosti Google, kde jsou následně ulo?eny. Spole?nost Google tyto informace vyu?ívá k analyze u?ivatelského chování na na?em webu a tuto analyzu nám následně poskytuje.

    Sklik, Adwords
    Tyto slu?by jsou marketingové nástroje, které nám umo?ňují nabízet na?e slu?by novym nebo stávajícím zákazník?m. Poskytují je spole?nosti Google nebo Seznam. Aby slu?by fungovaly správně, vyu?ívají cookies.

    HubSpot

    Hubspot pou?ívá cookies k identifikaci náv?těvník?, správě preferencí náv?těvník? a získání souhlasu.

    Ochrana osobních údaj?

    Pro více informací o ochraně osobních údají vyu?ijte stránku Zásady ochrany osobních údaj?.

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.