Ness ajut? clien?ii s? gestioneze ?i s? ??i evolueze continuu produsele ?i platformele digitale prin serviciile de dezvoltare ?i ?ntre?inere a aplica?iilor (ADM). Multe ?ntreprinderi investesc foarte mult ?n construirea de solu?ii de ultim? or?, doar pentru a r?mane ?n urm?, deoarece nu au road mapul sau resursele necesare pentru a men?ine acest avantaj. Ness ajut? constant companiile s? execute pe road-mapurile lor digitale, s? anticipeze schimb?rile ?i s? adapteze tehnologiile pentru a se alinia la noile cerin?e de afaceri.

    Provoc?rile clientului pe care le rezolv?m

    • Cum poate compania s? ??i modernizeze cel mai bine platformele ?i s? ?ncorporeze tehnologii emergente cu risc minim?
    • Cum putem folosi API-urile ?i alte solu?ii pentru a integra mai bine aplica?iile vechi cu aplica?ii noi?
    • Cum putem extinde managementul aplica?iilor noastre, astfel ?ncat solu?iile noastre s? r?man? actuale ?i relevante?
    • Ce oportunit??i avem pentru a cre?te transparen?a ?i predictibilitatea ?n ciclurile noastre de lansare?
    • Ce cadre, cele mai bune practici ?i m?suri ar trebui s? implement?m pentru a asigura consecven?a ?n modul ?n care ne gestion?m aplica?iile?

     

    Solu?ii de dezvoltare ?i ?ntre?inere a aplica?iilor (ADM)

    Servicii ADM de baz?

    Oferind solu?ii ADM scalabile, end-to-end, de la analiza cerin?elor pan? la implementare ?i management. Serviciile includ dezvoltarea aplica?iilor, ?ntre?inerea aplica?iilor, transformarea aplica?iilor ?i verificarea ?i validarea aplica?iilor. De asemenea, Ness ajut? frecvent clien?ii cu modernizarea aplica?iilor vechi, inclusiv ra?ionalizarea portofoliului, evalu?rile arhitecturii, migra?ia platformei, migrarea ?i consolidarea datelor, transformarea API, modernizarea Omnichannel ?i ?mbun?t??irea experien?ei utilizatorului.


    Guvernare

    Asigurarea unui cadru ADM care este robust ?i repetabil pentru a asigura transparen?? ?n procesul de dezvoltare software ?i predictibilitate ?n ciclurile de lansare. Serviciile includ Program Management, Build & Release Management, Configuration Management, Quality Management, Metrics & SLA Management, ?i  Knowledge Management personalizate pentru a sprijini nevoile de afaceri ale fiec?rui client.

    Work in Action

    ApplicationMaintenance-WIA-1
    Automatizarea ingestiei de con?inut ?i a fluxurilor de lucru

    Am arhitecturat o solu?ie ecosistemic? progresiv? de cuno?tin?e. Sistemul a ?mbun?t??it eficien?a public?rii scriitorilor de con?inut automatizand ingestia de con?inut ?n ecosistem ?i stocand toate resursele ?ntr-o loca?ie central? ?ntr-un format standard HTML5. Drept urmare, clientul are acum o solu?ie de ?ntreprindere pentru gestionarea ?i publicarea resurselor sale pentru utilizatorii finali.

    ApplicationMaintenance-WIA-3
    Crearea unei arhitecturi mai flexibile

    Am reorganizat o platform? digital? folosit? de anali?tii financiari pentru a accesa produsele financiare ale clientului nostru. Echipa noastr? a introdus o arhitectur? mai modern? ?i flexibil? care a permis clientului s? se adapteze cerin?elor clien?ilor s?i la schimbarea rapid? ?i s? economiseasc? 20% din cheltuielile opera?ionale. Acest efort de modernizare a aplica?iei a inclus executarea a sute de proiecte critice de dezvoltare ?i suport.

    ApplicationMaintenance-WIA-2
    Sprijinirea solu?iilor critice pentru afaceri

    Am oferit ?ntre?inere ?i asisten?? pentru aplica?ii critice pentru un client de resurse naturale, ceea ce a dus la aderarea 100% la SLA ?i la reducerea timpului de rezolu?ie a apelurilor ?i a timpului / ticket mediu. Serviciile au inclus ?mbun?t??iri ale procesului ?i productivit??ii, cum ar fi colectarea jurnalelor de date istorice ?i a datelor, crearea unui depozit de cuno?tin?e ?i revizuirea ghidurilor de estimare.

    Contacteaz?-ne s? afli mai multe

    Ne place s? lucr?m colaborativ cu clien?ii no?tri, asa c? te rug?m s? ne trimiti ?ntreb?rile tale dac? vrei s? afli mai multe despre serviciile noastre.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.